۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن   
  1. آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پزشکی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Afzalipour Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده دندانپزشکی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Dental School, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده داروسازی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پرستاری:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Razi faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Faculty of Allied Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده بهداشت:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  • آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

  •  آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده طب ایرانی:

مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, School of Persian Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

 

مقالات فارسی:

          کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

 

 

آدرس وابستگی سازمانی ( Affiliation )

پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، کمیته تحقیقات دانشجویی، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و گروه های آموزشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت درج در مقالات علمی