۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ خرداد   

صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها در سال 1398 در جداول زیر قابل مشاهده است:

 

 

 

تاریخ 98/1/26 98/2/23
موارد مطروحه

    بررسی 3 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

با کلیات طرحها موافقت شد اما مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات مورد نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گیرد.

 


 

 بررسی 7 طرح  ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

  دو طرح مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

  با کلیات چهار طرح  موافقت شد اما مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات مورد نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گیرد.

 

یک طرح جهت بررسی بیشتر به دو نفر از اعضای شورای پژوهشی ارجاع گردید.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 98/3/22 98/5/2
موارد مطروحه

   بررسی 6 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

   3 طرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

   در مورد 2 طرح دیگر با کلیات آنها موافقت شد و مصوب گردید بعد از اصلاح هزینه ها و نکات مورد توجه اعضای محترم شورای پژوهشی مورد تصویب قرار گیرد.

 

 و یک طرح جهت بررسی بیشتر به سه نفر از اعضای شورای پژوهشی ارجاع گردید.

 


 

  بررسی 8 طرح  ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

 

3 طرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

  با کلیات 5 طرح دیگر موافقت شد اما مقرر گردید بعد از کاهش هزینه ها و انجام اصلاحات جزئی مورد نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گیرد.


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 98/6/27 98/8/26
موارد مطروحه

   بررسی 8 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

   4 طرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

   در مورد 3 طرح دیگر با کلیات آنها موافقت شد و مصوب گردید بعد از اصلاح تمامی موارد و نکات مورد توجه اعضای محترم شورای پژوهشی مورد تصویب قرار گیرد.

 

 و یک طرح جهت بررسی بیشتر و انجام داوری مجدد و اعمال تغییرات کلی مورد تصویب قرار نگرفت و لازم است بعد از انجام موارد فوق مجدداً در شورا مطرح گردد.

 


 

 


 

بررسی 6 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

   3 طرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

   در مورد 3 طرح دیگر با کلیات آنها موافقت شد و مصوب گردید بعد از اصلاح تمامی موارد و نکات مورد توجه اعضای محترم شورای پژوهشی مورد تصویب قرار گیرد.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 98/10/4 98/11/8
موارد مطروحه

    بررسی 15 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

   9 طرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

   در مورد 4 طرح، با کلیات آنها موافقت شد و مصوب گردید بعد از اصلاح تمامی موارد و نکات مورد توجه اعضای محترم شورای پژوهشی مورد تصویب قرار گیرد.

 

 و یک طرح جهت بررسی بیشتر و انجام داوری مجدد و اعمال تغییرات کلی مصوب شد به دو نفر از اعضای شورای پژوهشی ارسال گردد و بعد از طی روال داوری و انجام اصلاحات، تصویب طرح بلامانع است.

 

 

یک طرح به دلیل ایرادات هزینه ای و عدم ارائه توضیحات کافی به سوالات داوران طرح، تصویب نشد، و مقرر گردید بعد از انجام موارد فوق مجدداً در شورا مطرح گردد.

 


 

  بررسی و تصویب 5 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور 9 نفر از اعضای شورای پژوهشی :

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 98/11/30 98/12/25
موارد مطروحه

   بررسی 14 طرح ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور13 نفر از اعضا:

 

  8 طرح تصویب گردید.

 

 در مورد 5 طرح، با کلیات طرحها موافقت شد اما مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات مورد نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گیرد.

 

 و یک طرح جهت بررسی بیشتر و انجام داوری مجدد به یک نفر از اعضای شورای پژوهشی ارسال گردد و بعد از طی روال داوری و انجام اصلاحات، تصویب طرح بلامانع است. 

 


 

 بررسی و تصویب 11 طرح  ارسالی به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به صورت آنلاین: