۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

تاریخ برگزاری و موارد مطرح شده در جلسات شورای مرکزی سال 96 در جداول ذیل قابل مشاهده است

 

تاریخ 96/5/1 96/5/4
موارد مطروحه

  1. بحث و تبادل نظر در مورد نحوه برگزاری کارگاه تابستانی 

 


  2. برنامه ریزی جهت تشکیل کارگاههای مختلف از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی برای نیم سال اول تحصیلی سال 97-96
 

  3. برنامه بازدید از کمیته تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی و شیراز

 


  4. پیگیری تهیه خبرنامه برای طرح رویش

  1. برنامه ریزی جهت برگزاری مدرسه تابستانه

 


  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای تابستانه و کارگاههای ترم آینده

 


  3. برگزاری کارگاهها به صورت دوره ای در دانشکده های مختلف

 


  4. عدم برگزاری دو کارگاه از یک مبحث در یک ماه
افزایش کیفیت کارگاهها 

 
 

 

 

تاریخ 96/6/15 96/7/23
موارد مطروحه

  1. برنامه ریزی برای برگزاری مدرسه زمستانه و انجام مراحل اداری

 


  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهها در طول سال تحصیلی به صورت مقدماتی و پیشرفته 

 


  3. برگزاری استارت آپ در مدت سه روز در آذرماه

 


  4. بحث و تبادل نظر برای انتخاب اساتید جهت برگزاری کارگاه ها

 


  5. تشکیل تیم انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی و غرفه طرح رویش در حد 5-4 نفر

 

  6. برگزاری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 26 مهر ماه

 

  1. بحث و تبادل نظر برای تشکیل کادر اجرایی استارت آپ

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 96/8/11 96/12/19
موارد مطروحه

  1. انتخاب دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری و اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

  1. بررسی مسائل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت با حضور دانشجویان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 

 

  2. سوال و پرسش و بحث پیرامون نحوه ارائه طرح تحقیقاتی به کمیته تحقیقات دانشجویی