۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

 

 

تاریخ  96/10/13 96/12/2
موارد مطروحه   

   1. ارائه برنامه های کمیته تحقیقات دانشجویی و بحث و همفکری پیرامون آن

 

  1.1 در تاریخ 96/11/12 جلسه مشترک دبیرخانه مرکز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار خواهد شد.

 

  1.2. برگزاری دوره مدرسه زمستانه در تاریخ 7 لغایت 12 بهمن ماه

 

  1.3. به روز رسانی سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

                                                           

 

  2. تعداد طرح هایی که بعد از راه اندازی سامانه پژوهان از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی بررسی شده است72 عنوان بوده است و تا کنون سه مقاله برای سال 2018 پذیرش شده اند.

                                              

مقرر گردید:

  3.  برگزاری کارگاه توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها  منوط بر نامه درخواست برگزاری کارگاه از سمت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها به دفتر مرکزی می باشد و گواهی صادر شده از سمت کمیته به امضای سرپرست دانشکده مربوطه می رسد.

 

  4.  برای دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی، حق الزحمه کار دانشجویی در نظر گرفته شود.

 1. بررسی آیین نامه نحوه ارزشیابی دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی