۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

                                مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

سرپرست (دانشگاه)

دکترسعید احمدزاده

دکتری تخصصی شیمی

09153174404

      chem_ahmadzadeh@yahoo.com

دبیر

اشکان فریدی

دانشجوی دکتری انگل‌شناسی

09188792100

ashkan.faridi@yahoo.com

کارشناس

حبیبه پورریاحی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

09133921683

riahi.habibe@gmail.com

کارشناس بند "ک"

دکتر سعید احمدزاده

دکتری تخصصی شیمی

09153174404

chem_ahmadzadeh@yahoo.com